Numerológia je náuka zaoberajúca sa symbolickou hodnotou čísel. Dokazuje, že život ako celok je podriadený určitým rytmom, že všetko spočíva v istom kolobehu, opakovaniu sa a vibráciách. V dnešnom svete môžeme všetko okolo nás vyjadriť v číselnej podobe. Číslo je tou formou, ktorá popisuje fungovanie nášho vesmíru. Okrem svojej hodnoty (kvantity) má každé číslo aj svoju kvalitu. Zo symbolickej hodnoty čísel, je možné spoznať osobnosť človeka i jeho možnú budúcnosť.

Čísla sú základom všetkého diania. Pytagoras

Meno oznamuje udalosti, ktoré doteraz spočívajú v tichu budúcnosti, a božské zámery sú predpovedané pomocou čísel. Cagliostro

Predpovede môžu čítať, iba ľudia vzdelaní, inteligentní a kľudní. Kepler

Existuje iba jedno zlo, neznalosť. Budha

Numerológia, rovnako ako astrológia, prostredníctvom dátumu narodenia, mena a priezviska skúma našu povahu, životnú dráhu i osud. Každý by mal poznať interpretáciu čísel, ktoré súvisia s jeho osobnosťou, pretože (rovnako ako pri zostavení horoskopu) tak získavame určitý nadhľad nad smerovaním nášho života - karmou.

História

Numerológia je prastará veda o číslach, ktorej vznik sa spojuje so zasvetencami zo starovekého Egypta. V rôznych podobách (popisnej, vešteckej, …) ju však nájdeme snáď u všetkých národov. Významnou osobnosťou numerológie bol už Pytagoras, ktorý na jej princípoch postavil celé filozofické a náboženské hnutie, zapísané do podvedomia antického sveta, pričom niektoré jeho prvky sú prítomné aj v kresťanstve. Pytagorove učenie sa dostalo aj k Platónovi, ktorý ho obohatil o svoju koncepciu vesmíru a čísel. Podľa neho sú čísla vnímateľnou podobou neviditeľného, čo môžeme skúmať pomocou dedukcie. Platónova metafyzika našla pokračovanie v židovskom tajnom učení kabale. Náuka o symbolike čísel si našla svoje miesto aj v kresťanstve, kde napríklad svätý Benedikt a benediktíni ju použili pri stavbe katedrál. Rôznymi cestami zostala numerológia zachovaná, až do dnešných čias, pričom aj naďalej zostáva tajomná a uzavretá. Nezasvätení sa s ňou stretnú len okrajovo, o čom svedčí poverčivosť ohľadne čísla 13.

 

Usporiadanie čísiel a ich symetrie

Podľa kabalistického stromu života

 •         úroveň  [0], kde číslo nula predstavuje samostatnú úroveň

•         úroveň [1, 2, 3] ,  1 +  2 + 3 = 6

•          úroveň [4, 5, 6] ,  4 +  5 + 6 = 15 = 1+ 5 = 6

•          úroveň [7, 8, 9] ,  7 +  8 + 9 = 24 = 2+ 4 = 6

Ďalšie numerologické súvislosti:

0+ 1 + 2 = 3;   0+ 1 + 3 = 4;  0+ 2 + 3 = 5; 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 6

1+ 2 +  3 + 4 + 6 = 7

1+ 2 +  3 + 5 + 6 = 8

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 9

 Diagonálne čiary:

1 + 3 + 5 = 9;  2 + 3 + 4 = 9;   5 + 6 + 7 = 9;  4 + 6 + 8 = 9

 Diagonálne čiary v súvislosti s kolobehom čísiel:

8 + 9 + 0 + 1 = 9;   7 + 9 + 0 + 2 = 9

 Vo vertikálnych stĺpcoch sa prejavuje nárast čísiel vždy o hodnotu 3.

 Stredný stĺpec ukazuje vyrovnanosť z hľadiska všetkých čísiel pod a nad. Predstavuje kvalitatívne skoky, respektíve prejavy súladu stvoriteľského ducha v bodoch  3, 6 a 9.

3 = 1 + 2  (nad 3)  = 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 (pod 3)

4 = 0 + 1 + 3 (nad 4)  = 6+ 7+ 9 (pod 4)

5 = 0 + 2 + 3 (nad 5)  = 6+ 8 + 9 (pod 5)

6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 (nad 6)  = 9 + 8 + 7 (pod 6)

9 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Úrovne stromu poukazujú na trojitosť stvoriteľského ducha (vzduch, voda, oheň) : 

0+1+2 =3 

3+4+5=12=3  

6+7+8=21=3,    (ak by sme chceli pokračovať 9+10+11=30=3).

 

A načo je to dobré?

Život prináša množstvo zmien, na ktoré treba byť pripravený. Je dobre vedieť  a byť  pripravený a nepremárniť  svoje životné šance, dokázať sa na veci pozrieť aj z iných strán. Rozšíriť pohľad na svoju osobnosť, jej slabé aj silné stránky.

Osobný profil

Obsahuje rozbor numerologickej mriežky (vaše vlastnosti, predpoklady, prípadný vplyv čísiel na zdravie), vplyv dňa a roku narodenia, čo znamená pre vás vaše životné číslo, krstné meno a prípadné dominantné čísla, ďalej čo vám prináša váš aktuálny a nasledujúci osobný rok, aké udalosti môžete očakávať (od narodenín po ďalšie narodeniny), váš symbol osobnosti podľa tarotu a ročný rast (ďalšie lekcie k osobnému roku). Ak sa už nachádzate v tzv. veku duchovnej dospelosti, objasní sa vám, čo znamená pre vás karmický cyklus, aké úlohy pre vás z neho vyplývajú, resp. primárne číslo, pod ktorého vplyvom sa nachádzate.

Vzťahový profil

Porovnanie súladných aspektov, povahových vlastností, predpoklad harmonického spolužitia (vypracováva sa z dátumu narodenia oboch partnerov  a ak je k dispozícii, aj z hodín narodenia u obidvoch).

Riešenie životnej situácie

Ak máte pocit, že sa vám nič nedarí, nerozumiete si s partnerom, nevyznáte sa sami v sebe? Vyhodnotením dátumu narodenia sa dá zistiť, akým obdobím teraz prechádzate, čo môžete očakávať v tomto období, aký možný vplyv má váš dátum narodenia na danú situáciu a čo môžete urobiť pre vyriešenie tohto stavu.