Vnitřní zření

      „Vnitřní zření“ je další možností posuzování stavu našich čaker. Pro mnoho lidí je to nejednoduší a nejrychlejší způsob, jak vstoupit do kontaktu se svým systémem energií.

     Uvedeme se na několik minut do klidného meditativního stavu a pokoušíme si pak naším, „vnitřním zrakem“ udělat obrázek o stavu jednotlivých čaker. Postupujeme opět systematicky pomalu odspodu nahoru. Mnoho lidí je schopno zřetelně rozeznat stav svých čaker podle barevných změn.

     Jiní lidé vidí spíše tvary. V takovém případě sleduj, zda jsou čakry kulaté a tvary harmonicky vyvážené, nebo zda mají vybouleniny či jiné změny. Někdo pozná stav čaker podle jejich velikosti a vyzařovací síly nebo vnímá i kombinace popisovaných znaků. Všechny tyto možnosti a kritéria posouzení stavu čaker stojí ale na určité vlastní zkušenosti a musí se cvičit, abychom dostali jednoznačný a jasný výsledek.

     Vnímání rukama
     Státe více lidí je schopno vycítit stav energie v čakrách rukama. Když „narazíš“ rukou na hranici vyzařování svého vlastního nebo cizího éterického vibračního pole (ve kterém jsou čakry), cítíš při tom určitý odpor, podobný třeba odporu při pohybech ve vodě. "Osaháváním" hranice je možné přijít na různé nerovnosti, trhliny nebo vypoukliny. Můžeš se to učit tím, že se budeš pomalu přibližovat rukama k vlastnímu tělu, tělu jiných lidí nebo i zvířat a rostlin a budeš se snažit vycítit nějaké změny. Také zde je k získání použitelných výsledků velmi důležitá vlastní zkušenost, vyplývající z časté vlastní praxe.

      Vciťování
      Další způsob, jak zjistit funkci čaker jiné osoby, je mediální schopnost pociťovat ve vlastních čakrách to, co právě zažívá a cítí zkoumaná osoba. Terapeut se nejdříve „naladí“ na vibrační pole pacienta. Známe terapeuty, kteří pracují tímto způsobem a určují správné diagnózy. Vzhledem k tomu, že se přitom cítí stejně špatně jako pacient, domníváme se, že je třeba dát přednost jiným metodám.

      Spánek
     V některých tradičních asijských textech jsou uvedeny různé charakteristiky pro případ dominantní funkce jednotlivých čaker. Je při tom velmi zajímavá např. analýza našich spacích návyků.

     Žije-li člověk především prostřednictvím své první čakry, má obecně velkou potřebu spánku, deset až dvanáct hodin, a dává přednost leženi na břiše. Lidé, potřebují osm až deset hodin spánku a spí převážně v poloze embrya, žijí hlavně prostřednictvím své druhé čakry. Kdo žije prostřednictvím třetí čakry, spí v noci převážně na zádech, a jeho přirozená potřeba spánku je průměrně sedm až osm hodin. Člověk s vyvinutou čtvrtou čakrou leží zpravidla na levé straně a potřebuje pět až šest hodin spánku.

     Převládá-li u dotyčného otevřená pátá čakra, spí jen čtyři až pět hodin střídavě na levé a pravé straně. Člověk, u kterého je otevřená aktivní a dominantní šestá čakra, stráví pouze čtyři hodiny mezi spánkem a „bdělým spánkem" (stav, kdy je vnitřní vědomí zachováno, pouze tělo spi). Pouze "bdělý spánek" se dá očekávat u toho, kdo má dominantní sedmou čakru. „Plně probuzený" nespí tedy v pravém slova smyslu vůbec, dopřává však tělu fázi odpočinku. Podle těchto charakteristik můžeme tedy také přezkoumat funkci našich čaker.

      Vidění aury
     Jako nejpříjemnější cestu můžeme označit přímé vidění aury, i když tuto schopnost má poměrně velmi málo lidí. Takový člověk přímo vidí situaci v systému energií a procesy, existující v něm i v jiných lidech. Je při tom možné poznat i vyhodnotit psychické, duchovní i tělesné vztahy. Jsi-li požehnán touto schopností je velmi důležité viděné také správně interpretovat. K tomu je zapotřebí mnoho tréninku, zkušeností a pozorovacího talentu.

      Nejsi-li si docela jistý zda máš tyto schopnosti, můžeš se následujícím způsobem otestovat. Posad'se do úplně tmavého prostoru, např. ve sklepě, v sauně nebo v komoře, kam vůbec nevniká světlo. Tam setrvej několik minut v tichu. Jako testovací předměty stačí pro začátek špičky krystalů křišťálu. Ty postavíš ve vhodné vzdálenosti od sebe nebo je držíš v ruce. Jsi-li schopen vnímat určité jemné zbarvení na špičkách krystalů, zejména když se jimi pohybuje sem a tam, máš skutečně tendenci k jasnovidnosti.

      Nevzdávej to hned, někdy se i toto musí trochu trénovat Hlavně musí toto testování probíhat zcela bez úsilí. Budeš li chtít pozorovat vibrační pole člověka, použij pokud možno černé pozadí, před kterým pozorovaná osoba stojí nebo leží. Ze vzdálenosti několika metrů pak pozoruj osobu a její bezprostřední okolí, postupně tam objevíš věnec energie — auru. Nejlepších výsledků dosáhneme v určitém meditativnim stavu. Nespěchej !

     Pravděpodobně bys jako první rozeznal éterické vibrační pole, které obklopuje fyzické tělo jako zářící obal. S jistou praxí můžeš rozeznávat také barvy a formy emočního vibračního pole. Neočekávej žádné nehybné statické barevné obrazy, nebo~ vibrační energie jsou v neustálém pohybu — živé a poloprůsvitné. V zásadě lze říci, že harmonické barvy a tvary poukazují na harmonického člověka, nečisté barvy a nevyrovnané tvary ukazují na problémové oblasti dané osoby.

      Chceš-li se pokusit spatřit vlastní auru, postav se před velké nástěnné zrcadlo a prováděj patřičná cvičení. Většině lidí se však podaří spíše vidět vyzařování energie jiné osoby.

      Existují dokonce tzv. brýle na auru, které mají tmavě-fialová skla a jsou kolem dokola hermeticky zacloněny. Jsou dobrým pomocníkem, ale neumožňují samozřejmě automaticky každému uživateli pohled do úrovní energií a vibračních polí. My samy jsme s nimi udělali dobré zkušenosti především ve volné přírodě.

      Dnes také stále narůstá počet těch, kteří jsou schopni posoudit a ohodnotit vibrační pole, a obzvlášť systém čaker jiného člověka z velké vzdálenosti stovek nebo i tisíců kilometrů — obvykle pomocí fotografie nebo telefonního spojení. Pro někoho nevypadá tato možnost věrohodně, však ale takové případy nejsou výjimkou.

      Jestli ti dělá problémy připustit podobné zvláštní jevy, uvědom si, co je dnes např. možné s rádiem a televizí. Zde se také vysílají a přijímají éterem obrazy a tóny ve formě neviditelných vln. U většiny technických vynálezů platí, že existovaly už dříve a je tomu tak i s bezdrátovým přenosem.

     Právě proto, že ti zůstává samozřejmě vyhrazeno právo tyto možná těžko přijatelné metody a možnosti odmítat, uvedli jsme z počátku celou řadu jiných metod.

 

      Vedle popsaných možností existují ještě způsoby využívající různé technické pomůcky k analýze čaker. Bývají používány některými léčiteli a jsou to především kyvadélka, virgule a Kirlianova fotografie.

      Tyto nástroje v rukou člověka reagují na stav čaker nízkými pohyby — harmonická čakra způsobuje např. velké kruhy a narušená čakra malé nebo žádné. Je zcela zapotřebí dostatek cviku, abychom dokázali výsledky správně odlišovat. Kirlianova fotografie je speciální technická metoda, kterou dokážeme vyfotografovat zevní energie, např. našeho těla,
a to i barevně.

      V poslední době se z této metody vyvinul opravdu zajímavý způsob stanovení diagnózy. Mnoho pozornosti vzbudila v současnosti energetická diagnóza terminálních bodů léčitele Petera Mandela. Těmito bio-energetickými diagnostickými postupy pracuje již velký počet lékařů a léčitelů.

      V Japonsku se dnes již užívají ke stanovení diagnózy vibračních polí propracované elektronické systémy. Protože my ale chceme stavět na našich vlastních vnitřních možnostech, pouze se o těchto technických prostředcích zmiňujeme.

     Když na konec použiješ jen jednu ze zde uvedených metod k otestování čaker, může to pro tebe být zcela dostačující. Je často lepší ovládat jednu věc dobře než více věcí polovičatě. Přejeme ti, abys tyto poznatky uměl smysluplně použít.

     

      Jsou v zásadě dvě cesty, jak působit na uvolnění a harmonizaci našich čaker. První cesta znamená vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky reagující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně. Takové frekvence vibrací nalezneme u čistých živých barev, u drahokamů, v harmonických tónech a u éterických olejů, ale i u dalších projevů pestré přírody.

      Jakmile přichází do našich čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající rozkmitají se čakry rychle a blokády postupně mizí. Mohou být přijímány nové životní energie a nerušeně přidávány do vibračních polí. Je to, jako by našim systémem energií zavál nový vítr. Nově proudící prána naplňuje éterické vibrační pole, které předává zase energii fyzickému tělu. Energie proudí i do emočního a mentálního vibračního pole, jímž se i zde začnou uvolňovat blokády, protože jejich frekvence je nižší než frekvence vibrací nově proudící energie. Nakonec proudí životní energie všemi kanály nádí celého systému energií a tělo, duch i duše začnou kmitat na vyšší frekvenci a vyzařovat zdraví a spokojenost.

       Když se při tomto procesu očišťování uvolňuje z blokád zadržovaná energie, vstoupí jejich obsahy ještě jednou do našeho vědomí. Tak můžeme znovu zažít pocity, kterými byly blokády způsobeny — různé naše strachy, náš hněv i bolesti. Mohou se naposledy objevit i fyzické nemoci, aby pak zcela zmizely. Během tohoto procesu se možná budeme cítit neklidní, podráždění nebo také velmi unavení. Jakmile jsou však dráty energií volné, vrátí se nám hluboká radost, uvolnění a jasnost.

      Mnoho lidí a nemá odvahu projít nutným očišťováním. Často jen proto, že jim chybí vědění o něčem podobném a interpretují si prožívané pocity jako krok zpátky ve svém vývoji.

      Ve skutečnosti se blokády našeho systému energie odstraní pouze do té míry, jak dalece jsme vzhledem k stavu našeho celkového vývoje připraveni podívat se opravdovým a potlačovaným částem sebe sama "do tváře" a osvobodit je naší láskou.
Tím přicházíme k druhé cestě, o které jsme se zmínili na začátku kapitoly. Měla by popsanou první cestu přímé aktivizace a pročištění čaker neustále doprovázet, je ale zároveň samostatnou možností jak harmonizovat celý systém energií a zbavit ho blokád.

     Touto cestou je vnitřní postoj bezpodmínečného přijímání, který vede k úplnému uvolnění. Uvolnění představuje protiklad a proti-prostředek k napětí, křečovitému stažení, blokádě. Dokud jakoukoli část sebe sama vědomě nebo nevědomě odmítáme, dokud sami sebe posuzujeme a části sebe sama tím odsuzujeme, vytváříme tak napětí, které brání celkovému uvolnění a odstranění blokád.

     Setkáváme se stále znovu s lidmi, kteří říkají, že se nemohou uvolnit. Tito lidé potřebují i ve svém volném čase a o dovolené neustálé rozptýleni nebo aktivitu, a i když občas nic nedělají, pokračují stále ve vnitřním dialogu. Jakmile ustanou s vnější činností, pocit'ují vnitřní neklid. Samo-léčitelský mechanismus je u těchto lidí tak aktivní, že se blokády začnou okamžité uvolňovat jakmile je jejich systém energie alespoň trochu v klidu, protože tomuto mechanismu však tito lidé nerozumějí, utíkají se stále znovu a znovu do aktivity, a potlačují tak očišťováni a zpracovávání blokovaných energii.

     Tito lidé se uzavřou ve svém mentálním vibračním poli, aby tak unikli konfrontaci s obsahy svého emočního vibračního pole. U těchto lidí probíhají všechny zážitky přes rozum. Analyzují, interpretují a kategorizují, nevstupují však nikdy do prožitku celou svou podstatou.

     Někdy se setkáváme i s lidmi, kteří se pokoušejí vynutit si otevření čaker tím, že na ně praktikují nadměrně určitá cvičení kundalini jógy bez patřičných znalostí, a jsou pak zaplavováni nevědomými obsahy těchto čaker. Při pokusu tyto obsahy opět potlačit mohou vzniknout nové, mnohdy ještě hlubší blokády. Také se nezřídka stává, že ten, kdo se vydal na duchovni cestu, aktivuje své vyšší čakry a nevědomky nechává blokády v nižších čakrách, protože se s jejich uvolňujícími se obsahy odmítá ztotožnit. Takový člověk může zažívat krásné prožitky z oblasti svých vyšších čaker a přesto pociťovat hluboko v sobě nedostatek nebo prázdnotu. Ničím nepodmíněná radost a pocit dokonalé živosti a bezprostřednosti v životě, mohou nastat pouze tehdy když jsou všechny čakry rovnoměrně otevřeny a frekvence jejich vibrací jsou na nejvyšší jim dostupné úrovni.

     Postoj bez výlučného přijímání skutečnosti však vyžaduje značnou poctivost a odvahu. Poctivost znamená v této souvislosti vidět se objektivně se všemi svými slabostmi a zápory. Odvaha je potom ochota viděné přijmout a akceptovat, říkat ano, aniž bychom něco vylučovali.

     Přejali jsme mínění o sobě od našich rodičů, abychom si zajistili jejich lásku. Potlačili jsme v sobě určité emoce a přáni, abychom odpovídali očekávání společnosti, skupiny nebo našemu vlastnímu obrazu o sobě. Zanechat toho znamená být vnitřně odkázán zcela sám na sebe a, jako mylně věříme, ztratit lásku a uznání ostatních. Je to však právě sám, akt odmítání, negace, kterým naše energie nabývají negativního výrazu. Potlačené emoce se stávají jen proto "zlými", že je odmítáme, místo abychom s nimi zacházeli s láskou a pochopením. Čím více je odmítáme, tím "zlejší" a mučivější budou, než je jednou naší láskou osvobodíme z jejich vězení.

     Za každým citovým hnutím stojí nakonec touha znovu dosáhnout původního rajského stavu jednoty. Jakmile se však přizpůsobíme převládajícímu pohledu společnosti a jako jedině reálnou přijmeme jen vnější, našimi fyzickými smysly a racionálním rozumem vnímanou rovinu skutečnosti, stane se z našeho přání po jednotě a po splynutí se životem pouze chtění vlastnit. Naše touha vlastnit nějakého člověka, postavení, lásku, uznání nebo materiální statky bude však vždy znovu zklamána, neboť nepovede natrvalo k očekávanému naplnění, protože to je dosažitelné pouze vnitřní jednotou.

     Ze strachu před novým zklamáním zadržujeme naši energii — v našem systému energií vytváříme blokádu. Přicházející energie jsou blokádami poškozeny a projevuji se jako negativní emoce, které se často opět pokoušíme potlačit, abychom neztratili přízeň lidí a kolo nás.

      Tento koloběh můžeme přerušit tím, že naším emocím věnujeme naši plnou pozornost. V ten moment se začnou proměňovat, protože poznáme, že jsou prosté energiemi, které povstaly z touhy po jednotě a byly ve svém původním výrazu zablokovány. Stanou se silou, která nám pomůže na cestě k celistvosti.

     Tyto souvislosti si můžeme ozřejmit jednoduchou analogií. Máš-li strach z nějakého člověka a odmítáš ho, nikdy ho opravdu nemůžeš celého poznat. Když mu však věnuješ pozornost a dáš mu pocítit svou lásku, pozvolna se ti otevře. Potom poznáš, že za jeho negativním způsobem chování, které jsi odsuzoval není nic jiného než zklamaná touha po naplnění. Tvoje porozumění mu může pomoci cestu ke skutečnému naplnění najít. S tvými emocemi to je podobné jako s tímto člověkem.

     Popsané bezvýhradné přijímáni odpovídá postoji našeho vyššího já. Tím, že vědomě přijmeme tento postoj, otevřeme se úrovni vibrací vnitřního vůdce v nás a necháme se vést směre k blaženému a celistvému bytí.

     Vyšší já je tou částí naší duše, která nás spojuje s božským Bytím. Není ohraničeno časem ani prostorem. Proto má v každé chvíli přístup k celkovému vědění o životě jak v Universu, tak i uvnitř nás. Spolehneme-li se na jeho vedení, povede nás nejkratší a nejpřímější cestou k vnitřní jednotě a blokády v našem systému energií se rozpustí tím nejšetrnějším možným způsobem.

     Rozumíme-li těmto souvislostem, můžeme dosáhnout optimální účinnosti různých druhů léčby, popisovaných na těchto stránkách. Přijmi všechny prožitky, které přijdou během léčby, i když — a právě když — se zdají nepříjemné nebo negativní, věnuj jim svoji neutrální pozornost a lásku a vnitřně je přenechej léčivé síle tvého vyššího já.

     Existují formy meditace, které ti v tom mohou pomoci. Jedna z těchto meditačních technik, kterou ti můžeme z vlastní zkušenosti doporučit, je tzv. transcendentální meditace (zkráceně TM). Při ní je vědomí vedeno zcela bez námahy, napětí nebo koncentrace nejpřímější cestou k zážitku čistého bytí. Celý proces je doprovázen vzrůstajícím uvolněním při němž se energie sama odblokuje. Uvolňované myšlenky a emoce nejsou odmítány, nýbrž nahrazovány zážitkem vzrůstajícího uvolnění a radosti. Touto meditací získáváš vysoce účinný nástroj, který při správném používání představuje sám o sobě cestu, jak harmonicky aktivovat své čakry, odstranit blokády a otevřít celý svůj duchovní potenciál.

     Této meditační technice se však musíme naučit u kvalifikovaného učitele. Na tvé cestě ti mohou pomáhat i jiné druhy meditací. Dej ale pozor na to, abys při meditaci nehodnotil a nepotlačoval své myšlenky ani pocity, ale přijal jej jako součást nutného očistného procesu. I při nejúčinnějších a nejpřirozenějších formách meditace se může stát, že ze zvyku začneš posuzovat a hodnotit. Také se stává, že zážitky, které se dostavují při uvolňování blokád, bývají nevědomě potlačovány, protože bývají pocit'ovány jako nepříjemné. Tím se vytrácí nezaujatost a meditace ztrácí účinnost. Zasvěcený učitel ti však může pomoci znovu nalézt původní meditační zážitek.

     Jakmile se naučíš milovat a akceptovat sebe sama, vyzařuješ tyto vibrace svojí aurou a přitahuješ ve vnějším světě odpovídající zážitky a zkušenosti. To znamená, že teprve nyní opravdu získáváš lásku a uznání druhých, i když právě o jejich ztrátu ses možná bál. Začnou tě oceňovat takového, jakým opravdu ve své podstatě jsi, a obdivovat tě pro dvou odvahu být sám sebou. Pravá láska a pravé společenství jsou možné teprve za tohoto předpokladu.

      Chtěli bychom se ještě zmínit v souvislosti s tímto tématem o poslední věci. Na tvé cestě k celistvosti se může vyskytnout časové údobí, ve kterém se tvoje čakry poměrně široce otevřou, i když ještě nemáš odstraněné všechny blokády. Jsi potom příliš otevřený všem energiím, které vstoupí do tvé aury, nevyzařuješ však ještě tolik světelné síly, abys přitahoval jen prospěšné energie nebo dokázal neutralizovat negativní vibrace ve svém okolí.

     Kdykoliv se potom nalézáš ve vypjatých situacích, ve vibracích nespokojenosti, nepřátelství nebo agresivity, mohou byt tvé čakry zahlceny negativními energiemi, nebo se stáhnou, aby se před těmito vlivy ochránily. V obou případech to má za následek nedostatečné zásobování pozitivní životní energií.

    Jakmile se pole energií dvou lidí dotknou nebo do sebe zasáhnou, dojde k bezprostřední výměně a vzájemnému ovlivnění energií. Vnímáme toho druhého nevědomě, ať chceme nebo ne. Když je nám nějaký člověk spontánně sympatický nebo nesympatický, je příčina většinou ve vibracích, které cítíme v jeho auře. Cítíme-li strach, nespokojenost nebo hněv, ovlivňují tyto vibrace nejen náš obraz o něm, nýbrž také náš vlastní systém energií. Jsi-li bez vnějšího důvodu v přítomnosti nějakého člověka napjatý, necítíš se dobře nebo máš pocit, že se v tobě všechno stahuje, je příčinou těchto pocitů vyzařování jeho aury. Cítíš-li v auře jiného člověka naopak radost, lásku a uvolněnost, budeš se cítit v jeho přítomnosti dobře, i když spolu vůbec nepromluvíte.
U skupiny lidí, kteří se sešli za nějakým určitým účelem, může mít vznikající kolektivní aura
takovou působnost, že je jí zasažen každý člen skupiny. Platí to i v tak světských záležitostech, jako je např. fotbalový zápas a jeho diváci. Když se shromáždí větší počet lidí k meditaci, může být jedinec vynesen na daleko vyšší úroveň vědomí než vypovídá stupni jeho rozvoje. Také místa mají své vlastní vibrace, protože hmota může zvenčí akumulovat. Dochází k tomu obzvlášť v uzavřených prostorách (jeskyně, kostely, chrámy).

     Domníváme se, že rozumět těmto souvislostem je velmi důležité obzvláště při jednání s malými dětmi a systém energie těchto malých bytostí je ještě zcela otevřený pro všechny druhy vibrací. Reaguje obzvlášť citlivě na každou láskyplnou myšlenku a každý pocit radosti, ale také na napětí, hádky a agresivitu ve svém okolí. Zde hraje tělesná blízkost rodičů nebo jiné důvěrné osoby důležitou roli, např. když je dítě při nákupu vystaveno cizím vlivům. Aura dospělého člověka působí jako nárazník, od kterého se odráží negativní vibrace. Také z tohoto důvodu je lepší, je-li dítě nošeno místo vězení v kočárku.

     My dospělí můžeme hodně přispět k tomu, aby naše vlastní čakry, ale i čakry našich dětí zůstaly otevřené a uvolněné. I když v zásadě přitahujeme takové vibrace a takové situace, které odpovídají našemu vlastnímu vyzařování, máme určitý volný prostor k vědomému ovlivňování vnějších podmínek našeho života. Tak se můžeme podílet na činnostech, při kterých se vytváří radostná a láskyplná atmosféra, můžeme navštěvovat místa, která vyžadují pozitivní povznášející energií, můžeme náš vlastní domov proměnit v takové místo. Příjemné barvy, květy, vůně a uvolňující hudba velmi přispívají k harmonické a život podporující atmosféře. Volbou televizních programů, rozhovorů a aktivit mezi našimi čtyřmi stěnami můžeme podporovat takovou atmosféru, ve které se systém energie každého v nich se zdržujícího člověka osvobozuje od negativních vlivů a může se uvolnit.

     Také uvnitř sebe můžeš udělat něco pro to, aby ses ochránil před nechtěnými vlivy okolního světa. Doporučujeme ti, abys věnoval pozornost obzvlášť otevření čakry srdce, protože z ní navenek vyzařující láska má schopnost zneutralizovat popřípadě proměnit všechny negativní vibrace. Je to určitá výzva rozvíjet spolu s ostatními schopnostmi naši lásku.

     Rozvojem čakry srdce budeš poznávat stále víc a víc pozitivní stránky ostatních a vážit si jich, a harmonicky do sebe vpouštět právě jen tyto vibrace. Tvým oceňováním budou tyto kvality zpětně posilovány a oživovány také u těch lidí, s kterými se stýkáš. Tak může každé setkání obohatit obě strany.

     Aktivní vyzařování představuje v každém případě dobrou ochranu. Jakmile se naučíš brát sebe sama takového, jaký jsi a budeš vyzařovat zcela bez zábran svoje vibrace, vytvoříš okolo sebe ochranný obal, kterým vnější negativní vibrace nebudou moci proniknout. Když budeš vnitřně zcela vyrovnaný a uvolněný, nenaleznou u tebe napětí z okolí odezvu, nemohou do tebe vniknout ani tě negativně ovlivňovat.

     Jsme si přirozeně vědomi, že tyto schopnosti předpokládají poměrně pokročilí stav vývoje. Proto bychom tě chtěli seznámit i s některými jednoduchými způsoby, jak se vnitřně chránit před nežádoucími vlivy a před negativní energií z tvého okolí.
Chceš-li se v nějaké situaci ochránit nebo chceš-li zesílit svůj vliv, představuj si, jak "nasáváš světlo" svou sedmou čakrou do svého nitra a necháváš ho opět vyzařovat, tentokrát živé čakry solar-plexu, aby vytvořilo ochranný obal kolem tvého těla a chránilo tě před všemi špatnými vlivy. Můžeš si představovat toto vyzařování jako mocný proud sprchy nebo vodotrysk, který odpuzuje všechny negativní vibrace.

     Velmi dobrou ochranou jsou také éterické oleje, které pro tento účel nanášíš přímo na čakry. Naplňují tvoji auru svým čistým zářením a neutralizují napětí a disharmonické vlivy, které pronikají z vnějšku do tvé aury.

     Můžeš u sebe nosit křišťál — zesiluje světelnou kvalitu a ochrannou zářivou sílu tvé aury. Jeho působnost se velmi dobře doplňuje s vlivem éterických olejů.

     Také hedvábné spodní prádlo představuje dobrou energetickou ochranu, obzvlášť vhodnou pro kojence a malé děti. Jsi-li plný napětí po nějakém šoku, náhlém úleku nebo hněvu, můžeme ti doporučit účinnou metodu, kterou můžeš zadrženou energii ihned uvolnit. Postav se lehce rozkročmo a napni na několik vteřin všechny svaly co nejvíc, Jestliže jsi sám, řvi při tom co nejhlasitěji, jinak alespoň mocným výdechem vypusť všechen vzduch z plic. Opakuj toto cvičení tak dlouho, až pocítíš úlevu. Uvolní blokády, které vznikly, protože tvůj systém energie nemohl náhlý zážitek zpracovat Jestli ti to dělá dobře, můžeš se potom pořádně protáhnout jako po vydatném spánku. Je zajímavé, že u mnohých lidí dochází při meditaci k spontánnímu napínání svalů, a to v oblastech, kde chtějí uvolnit blokády. To je zřetelné znamení potřebnosti a účinnosti tohoto cviku.

 

 

Prevzaté zo stránok Jasnovidka Lívia / www.sibila,estranky.cz

TOPlist